Wyeside Arts Centre

Wyeside
Works

The 'Wyeside Works' Project

Wyeside’s latest funding success

We have successfully secured grant funding to carry out an in-depth feasibility study to look at how we can develop in the future.

The ‘Wyeside Works’ Project will be looking into both the physical building and business aspects of the centre, and will shape the future direction of our organisation.

The feasibility study is being funded through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. The project is also being funded by the Arts Council of Wales.

The detailed study will assess ways in which Wyeside could diversify its offer to the community, potentially including the creation of additional performance and rehearsal spaces.

Jill Mustafa, our General Manager, commented: “We will be taking the opportunity to look at our iconic Grade 2 listed building and will be identifying innovative ways to improve on areas such as disabled access and heating systems, ensuring that all facilities meet modern requirements.

“We will be looking to involve the community and our supporters at key points during the process, and consultation sessions will be announced closer to the time. We are embarking on a long road with this project, but it will be worth all the hard work as the results of the detailed study will confidently outline our route towards a bright and sustainable future. “

We have already appointed a Project Manager who is taking the lead on the study. We will shortly be appointing a Business Development Consultant and, later in the year, a Building Development Team. These posts will be advertised through the Welsh Government’s ‘Sell2Wales’ site, a platform developed to help SMEs work successfully with the public sector.

Mrs Mustafa added: “This is a wonderful opportunity for Wyeside as it gives us the chance to take a step back from the day-to-day running of the business and really start to plan our future. Wyeside has been going from strength to strength in recent years, but we’re now at a time where we need to focus on the next chapter of our story.”


Dyfodol disglair ar y gweill i Ganolfan Gelf leol

Mae Canolfan Gelfyddydau Wyeside Llanfair-ym-Muallt wedi llwyddo i sicrhau arian grant i gynnal astudiaeth ddichonoldeb fanwl i edrych ar sut y gall y ganolfan ddatblygu yn y dyfodol.

Bydd y Prosiect 'Wyeside Works' yn ystyried yr adeilad ei hun ynghyd ag agweddau busnes y ganolfan, a bydd yn llunio cyfeiriad y sefydliad yn y dyfodol.

Ariennir yr astudiaeth ddichonolrwydd trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a Llywodraeth Cymru. Ariennir y prosiect hefyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd yr astudiaeth fanwl yn asesu ffyrdd y gall y Wyeside arallgyfeirio ei darpariaeth i'r gymuned, gan gynnwys creu mannau perfformiad ac ymarfer ychwanegol.

Dywedodd Jill Mustafa, Rheolwr Cyffredinol y ganolfan: "Byddwn yn cymryd y cyfle i edrych ar ein hadeilad rhestredig Gradd 2 eiconig a byddwn yn nodi ffyrdd arloesol o wella rhai meysydd, megis mynediad i'r anabl a systemau gwresogi, gan sicrhau bod yr holl gyfleusterau'n bodloni gofynion modern.

"Byddwn yn edrych i gynnwys y gymuned a'n cefnogwyr ar adegau allweddol yn ystod y broses, a chyhoeddir sesiynau ymgynghori yn nes at yr amser. Rydym yn dechrau ar daith hir gyda'r prosiect hwn, ond bydd yn werth yr holl waith caled gan y bydd canlyniadau'r astudiaeth fanwl yn amlinellu'n hyderus ein llwybr tuag at ddyfodol disglair a chynaliadwy."

Mae'r ganolfan gelfyddydau eisoes wedi penodi Rheolwr Prosiect sy'n arwain yr astudiaeth. Yn fuan, caiff Ymgynghorydd Datblygu Busnes ei benodi a Thîm Datblygu Adeiladu yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Hysbysebir y swyddi hyn ar wefan 'GwerthwchiGymru' Llywodraeth Cymru, llwyfan a ddatblygwyd i helpu busnesau bach a chanolig i weithio'n llwyddiannus gyda'r sector cyhoeddus.

Ychwanegodd Mrs Mustafa: "Mae hwn yn gyfle gwych i’r Wyeside gan ei fod yn rhoi'r cyfle i ni gymryd cam yn ôl o redeg y busnes o ddydd i ddydd a dechrau cynllunio ein dyfodol. Mae’r Wyeside wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond rydym nawr wedi cyrraedd adeg lle mae angen i ni ganolbwyntio ar y bennod nesaf o'n stori."

Mae Canolfan Gelfyddydau Wyeside yn elusen gofrestredig. Mae'r ymddiriedolwyr yn ddiolchgar iawn i gyllidwyr uchod y prosiect hwn am eu cefnogaeth.